Slide Вижте повече Slide

Ние представяме

Фирма Агропром Сервиз ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.077-1877-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общият бюджет на проекта възлиза на 150 000 лв., от които 127 500.00 лв. европейско съфинансиране и 22 500.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 100% от общите допустими разходи по проекта.

– – -www.eufunds.bg – – –

Проект BG16RFOP002-2.077-1877-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агропром Сервиз ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.