Ние представяме

Проект BG16RFOP002-2.077-1877-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“